CKFinder Keygen! Generate CKFinder Keygen v2.x and v3.x.
Note : You use version 2.x, naming the option "License Name". Version 3.x run in current domain. If running on localhost, "License Name" must be "localhost" while running online right domain name is running.
Lưu ý : Đối với bản 2.x thì có thể đặt tên "License Name" bất kỳ. Đối với bản 3.x bạn phải điền domain đang chạy. Nếu đang chạy ở localhost thì "License Name" phải là "localhost" còn đang chạy online thì phải điền domain đang chạy.